Hoppa till sidans innehåll

Stadgar


Stadgar för Gilleby Idrottsförening.

 

Antagna den 14 april1977, fastställda den 14april 1977, reviderade den 12 dec 1991.

Gilleby Idrottsförening, stiftand den 15 juli 1943 har till ändamål att genom utövning av idrott och frilufsliv verka förhöjande av medlemmars andliga och fysiska fostran samt för främjande av god- kamrat och idrottsanda.

 

Medlemskap

$1


Medlem inväljes av styrelsen efter särom gjord skriftlig ansökan som skall vara åtföljd av inträdesavgift, därest sådan är fastställd på ordinarie årsmöte.

Ansökan får inte bifallas, förrän styrelsen övertygat sig om, att den inträdessökande icke häftar skuld till annan förening för års- eller andra vederbörande förenings stadgar fastställda avgifter, vilken förfallet till betalning under sistförflutna år.

Medlem kan av styrelsen kallas till ständig ledarmot.

Genom beslut på ordinarie möte kan medlem kallas hedersledarmot.  

 


$2


Medlem som vill utträda ur Gilleby IF gör skriftligen anmälan därom till styrelsen och är därmed omedlbart skild från föreningen, eventuellt förfallen avgifter erläggs enligt styrelsens bestämmande.

 

 

$3


Medelem, som icke i den ordningen föreningens stadgar förskriva erlagt stadgade årsavgift eller som eljest brutit mot dessa stadgar eller som handlat mot hederns lagar, kan av styrelsen uteslutas ur Gilleby IF.

Frågan om uteslutning av medlem får icke företagas till avgörande, förrän medlemmen ifråga beretts tillfälle att inom viss av styrelsen angiven tid (minst 14 dagar) avgiva yttrande i ärendet.

Beslut om uteslutning skall med angivande av orsaken delgivas vederbörande medlem medelst rekommenderad skrivelse med mottagarbevis.

Medlem som uteslutits av styrelsen, äger rätt att vid möte med Gilleby IF söka ändring i styrelsens beslut, under förutsättning att han inom 14 dagar efter det han fått del av beslutet hos styrelsen skriftligen anmält besvär över detsamma. Ärende angående dyligt besvär skall föreläggas det ordinarie möte, som hålls närmast efter besvärstidens utgång, och skall särskilt angivas i kallelsen till ifrågavarande möte, till vilket klaganden minst 8 dagar förut kallas medelst rekommenderat brev.

Grundas beslut om uteslutning på bristande betalning av stadgade årsavgifter, åligger det styrelsen att återkalla beslut, om de förfallna avgifterna erlagts före besvärstidens utgång.

Sedan beslut om uteslutning erhållit bindande verkan, upphör alla förpliktelser mellan Gilleby IF och den förutvarande medlemmen såvitt avser stadigeenliga avgifter.

 

 

$4


Medlem erlägger en årsavgift som fastställes på ordinarie årsmöte.

Ständigt ledarmot erlägger en engångsavgift, som fastställes på ordinarie årsmöte.

Hedersledarmot är befriade från avgift.

Medlemskort får icke utlånas eller bortgivas.

 

 

Deltagande i tävlingar uppvisning.

 

$5


Medlem får icke utan styrelsens (eller - omstyrelsen så bestämmer - vederbörande sektionsstyrelse) medgivande representera Gilleby IF.

 

 

$6


Medlem äger icke rätt att på annat sätt än som föreskrives i vederbörande specialförbunds stadgar och bestämmelser deltaga i tävlingar och uppvisningar, som omfattar idrottsgrenar anslutna till Riksidrotsförbundet och som anordnas av organisation utanför förbundet eller vari utomförbundet stående idrottsutövare deltaga.

 

Styrelsen

$7


Gilleby IF:s angelägenheter handhaves av styrelsen, bestående av ordförande och 6 övriga ledamöter jämte 2 suppleanter.

 

 

$8


Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande och är beslutmässig, då minst hälften av antalet ledarmöter är närvarande.

 

 

$9


Styrelsen skall verka för Gilleby IF:s framåtskridande och tillvarataga dess interssen.

Ordförande är Gilleby IF:s officiella representant, leder styrelsens förhandlingar och övervakar dess stadgars efterlevande. I ordförandens frånvaro träder vice ordföranden i hans ställe.

I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland styrelsens ledamöter enligt styrelsens bestämmande.

 

 

$10


Styrelsens ledamöter äro gemensamt ansvariga för sin förvaltning. Föreningen tecknas av ordföranden och kassören i förening.

 

 

$11


Med Gilleby IF hålles, dels ordinarie årsmöte i februari månad, dels extra möte när så erfodras.

Tidpunkt och plats förmötena bestämmes av styrelsen under iaktagande att kallelse till odrinarie årsmöte skall utfärdas 14 dagar före mötet.

 

 

$12


Rösträtt tillkommermedlem som erlagt förfallna avgifter och som under året uppnår en ålder av lägst 15 år, samt ständig ledamöter.

Rösträtt får ej utövas med fullmakt.

 

 

$13


Möte är beslutmässigt med det antal röstberättigade medlemmar, som är närvarande.

 

 

$14


Vid ordinarie årsmöte förekomma följande ärenden:
1. Fråga om mötets behöriga utlysande.
2. Val av a) ordförande b) sekreterare för mötet.
3. Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet.
4. Styrelsens berättelse.
5. Revisorernas berättelse.
6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
7. Val av a) ordförande, tillika styrelsens ordförande för en tid av1år
 b) övriga ledamöter av styrelsen för en tid av 2 år
 c)  suppleanter i styrelsen för en tid av 1år
 d) två revisorer jämte två suppleanter för en tid av 1 år, i detta val får styrelsens ledarmöter icke  deltaga.
8. Förslag, som väckts av styrelsen eller till styrelsen inlämmats av röstberättigad medlem minst 14 dagar (förslag om stadgeändring eller upplösning av Gilleby IF minst 30 dagar) före mötet.

 

Verksamhets- och räkneskapsår samt revission.


$15


Verksamhetsåret omfattar tiden från ordinarie årsmöte till och med närmaste följande ordinarie årsmöte.

Räkneskapsåret omfattar tiden 1 januari - 31 december.

Räkneskaperna (jämte styrelseprotokoll, medlemmatrikel, inventariförteckning m.m.) tillhandahålls revisorernas senast 14 dagar före ordinarie  årsmöte.

 

 

$16


Revisorerna åligger att granska styrelsens förvaltning och räkenskaper under det sistförflutna räkneskapsåret samt att till styrelsen överlämna revisionsberättelsen senast 7 dagar före ordinarie årsmöte.

 

Beslut

 

$17


Beslut fattas med acklamation eller avgöres genom votering (öppen eller sluten).

Vid votering bestämmes utgången - utom i frågan som omförmäles i $19 - genom enkel majoritet

Om vid öppen votering, som icke avser val, uppstår lika röstetal, skall det förslag gälla, som biträdes av ordförande. Vid val och  sluten omröstning skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

Alla beslut bekräftas genomklubbslag.

 

$18


Beslut i fråga om ekonomisk natur får icke fattas, omfrågan icke varit upptagen i föredragningslistan förvederbörigtmöte.

 

Stadgefrågor


$19


Förslag om ändring av dessa stadgar eller om Gilleby IF:s upplösning får endast vid ordinarie årsmöte upptagas till svgörande. För godkännande av dylika förslag erfodrasbeslut av minst 2/3 av vid mötetnärvarande röstberättigade medlemmar.

 

 

$20


Beslut om upplösning av Gilleby IF skall innehålla föreskrift omanvändning av föreningens tillgångar för bestämt, idrottsfrämjande ändamål och skall omedelbart delgivas respektive specialförbund medelst bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, återföljda av revisionsberättelse jämte balans- och vinst- och förlusträkning.

 

 

$21

 
Utöver dessa stadgar gäller Riksidrottsförbundets stadgar och övriga föreskrifter och anvisningar samt vederbörande specialförbundets stadgar, tävlingsreglementen och övriga i dning utfärdade föreskrifter.

Ordförande och sekreteraren äro ansvariga för att ovannämda stadgar, föreskrifter och anvisningar vid behov finns tillgängliga förförenings medlemmar.

 

Uppdaterad: 06 FEB 2013 08:39 Skribent: Carina Johansson

 

 

 

Postadress:
Gilleby IF
Tavlebordsvallen, Tavlebord 150
47397 Henån

Kontakt:
Tel: +460760972173
E-post: This is a mailto link

Se all info